ข่าวกิจกรรมกองบิน 2

การตรวจติดตามและประเมินผลโรงไฟ...

2/19/2021 9:34:28 AM
การต้อนรับ ประธานอนุกรรมการ กรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านพลังงานชีวมวล ประธานอนุกรรมการ กรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านพลังงานชีวมวล การตรวจ...

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ฝ...

2/17/2021 12:03:53 PM
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ฝึกซ้อมแผนการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำ

บรรยายสรุปขั้นตอนการปฏิบัติเมื...

2/17/2021 11:42:58 AM
บรรยายสรุปขั้นตอนการปฏิบัติเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน...

8/5/2019 2:49:44 PM
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุง ฮ.ทบ. (UH-60)

จัดอบรมการเผยแพร่การสร้างจิตสำ...

2/17/2021 11:50:58 AM
จัดอบรมการเผยแพร่การสร้างจิตสำนึกในด้านการรักษาความปลอดภัย และตรวจสำรวจกิจการรักษาความปลอดภัย

การอบรมการใช้งาน RTAF Social

8/5/2019 2:04:12 PM
นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดอบรมการใช้งาน RTAF Social

นโยบาย ผบ.บน.๒ ในการขับเคลื่อน...

2/17/2021 10:56:07 AM
นโยบาย ผบ.บน.๒ ในการขับเคลื่อน กองบิน ๒ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปี ๖๔

การอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด

2/19/2021 9:47:10 AM
การอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด

Administrator